அதிர்வு சாதனத்துடன் வேகமாக திறக்கும் வடிகட்டி அழுத்தவும்